DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

 • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
 • For effektiv beskyttelse af mindreårige
 • For et mere fredeligt Europa

Vore krav

Vore krav

 

Terror og vold er blevet en del af hverdagen i Europa. Det vil vi ikke længere finde os i. Det er nu op til os at fastholde vores frihed, velfærd og grundlæggende rettigheder, for vores egen og vores børns skyld. Det er på høje tid, at vi forsvarer disse værdier. Der er ikke plads til ekstreme religiøse og politiske holdninger i Europa.

Der er brug for beslutsomhed og en fælles vilje til at iværksætte de rigtige tiltag. Også overfor modstanden fra mennesker og (som oftest udenlandske) organisationer, der fremmer og støtter terror og had i Europa.

 

Lad os være stærke sammen – lad os imødegå ekstremisme og vold!

Vi opfordrer de europæiske politikere til omsider at iværksætte fælles, effektive tiltag for at stoppe ekstremisme. For kun ved at indføre fælles regler, der gælder for hele Europa, har vi mulighed for at bekæmpe vold og terror. Vi kræver derfor en stærk EU-retningslinje, der forpligter alle medlemslandene til i fællesskab at kæmpe imod ekstremistiske strømninger i Europa, først og fremmest ved at forhindre finansieringen af ekstremisterne gennem midler udefra.

Dette er vores katalog over tiltag. Støt kampen mod ekstremisme nu med din stemme!

 

Klare tiltag mod ekstremisme

 

 • Klar definition af, hvad ekstremisme er: Hidtil har der i Europa ikke været nogen fælles definition af ekstremisme. Kun ved en fælles, klar definition er det muligt at iværksætte fælles retlige tiltag og lukke for smuthuller.
 • Europæisk advarselsliste og samarbejde myndighederne imellem: Et fælleseuropæisk samarbejde myndighederne imellem skal gøre det muligt at udveksle oplysninger om ekstremister. En fælleseuropæisk advarselsliste skal sørge for omfattende og komplet overvågning af ekstremister i alle europæiske lande.

 • Stop for udenlandsk finansiering: Det kan ikke være rigtigt, at ekstremister, der udgør en fare for vores samfund, bliver finansieret udefra. Især fra lande som Qatar og Tyrkiet flyder der hvert år ufatteligt store pengestrømme til islamistiske organisationer i Europa.

 • Stop propagandaen: Ekstremister infiltrerer vores samfund med propaganda indenfor alle områder. Lad os sætte en stopper for, at ekstreme politiske og religiøse budskaber udbredes i vore skoler og børnehaver, hos myndigheder og domstole, på hospitaler og ikke mindst i sociale netværk som fx Facebook.

 • Nemme fyringer og krav om skadeserstatning: Mennesker, der har lidt skade pga. af ekstremister, skal kunne kræve erstatning. For eksempel kvinder, der nægtes uddannelse af religiøse grunde. Desuden skal ekstremisme være en grund til at kunne fyre medarbejdere nemt og hurtigt. 
 • Kvalitetsstempel „fri for ekstremisme“: Oprettelse af et fælleseuropæisk kvalitetsmærke skal gøre det nemt at se, hvilke organisationer og virksomheder der understøtter vore europæiske værdier og grundlæggende rettigheder.

 

Vær med til at understøtte vores handlingspakke mod ekstremisme!

  

Vore krav i detaljer:

Website_StopExtremism_Grafiken_DN2_klein.jpg 

 1. Myndigheder skal i højere grad arbejde sammen og udveksle oplysninger med hinanden. Vore myndigheder skal være kædet sammen i effektive netværk på samme måde som de ekstremister, de skal bekæmpe. Et vigtigt tiltag er en fælles EU-advarselsliste, der indeholder navnene på personer og organisationer med ekstremistisk baggrund.

  For at kunne gennemføre sådanne tiltag har vi brug for en klar og fælles retlig definition på ekstremisme. Basis herfor udgøres af den Europæiske Unions grundrettigheder som ytringsfrihed og religionsfrihed, foruden værdighed og lighed for loven. De, der overtræder lovens rammer eller understøtter ekstremisme, skal sættes på listen. Optagelse på advarselslisten skal reguleres per lov. 

 2. Krav om økonomisk åbenhed og transparens: Organisationer, der mistænkes for ekstremisme, skal offentliggøre alle pengestrømme på over 100.000 euro per år og dokumentere, hvor pengene kommer fra. På den måde kan vi på effektiv vis stoppe finansieringen af ekstremisme og terrorisme udefra.

  Der skal gælde en udvidet pligt til offentliggørelse også for alle sådanne organisationers informationskanaler og medier. Dertil hører fx trykte medier som aviser, brochurer og flyveblade, foruden hjemmesider og sider på sociale netværk som Facebook. Det må fremlægges helt tydeligt, hvor informationerne stammer fra, og hvem der finansierer dem.

  På den måde kan vi modarbejde fake news og ekstremistisk propaganda. De, der nøler, forsinker behandlingen eller ikke vil arbejde på en transparent måde, kan optages på den europæiske advarselsliste.

 3. Personer, der er ansat hos virksomheder, som understøtter ekstremisme, skal kunne opsige deres job hurtigt og nemt og ydes bedre understøttelse. Desuden skal de have krav på skadeserstatning.

 4. Denne regel gælder selvfølgelig også den anden vej: Arbejdsgivere skal kunne fyre medarbejdere med ekstremistisk baggrund omgående, og uden at disse har krav på fratrædelsesgodtgørelse.

 5. Personer, der har lidt skade pga. ekstremisme, skal kunne kræve erstatning herfor. Gennem en omvendt bevisførelse skal ofrene have lettere ved at gøre deres krav gældende hurtigt og ukompliceret for en domstol.

 6. Udover skadeserstatning for skader pga. ekstremisme kræver vi høje bøder: Enten 20 millioner euro eller ti gange det beløb, der er brugt på ekstremisme. 

 7. Et europæisk kvalitetsstempel (fx for moderate religiøse foreninger) skal gøre det tydeligt, hvilke virksomheder og organisationer der afviser ekstremisme og har truffet forholdsregler for at udelukke enhver form for understøttelse af ekstremisme. Og tilsvarende omvendt, hvor en sådan fare måtte bestå.

 

Vi har kæmpet for vore grundlæggende rettigheder igennem århundreder – nu er tiden inde til at kæmpe for at beholde dem. Vores forslag yder et effektivt bidrag til at inddæmme ekstremisme i Europa.

 

Tiden er inde til at vise flaget! Understøt vores borgerinitiativ med din underskrift!