DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa

Vi kræver seks handlinger, der vil sikre et mere sikkert Europa

Vi kræver, at europæiske politkere bekæmper venstreorienterede anarkister, nynazister og islamistiske fundamentalister ved at gøre følgende:

Hidtil har der i Europa ikke været nogen fælles definition af ekstremisme. Kun ved en fælles, klar definition er det muligt at iværksætte fælles retlige tiltag og lukke for huller i lovgivningen. For at kunne gennemføre sådanne tiltag har vi brug for en klar og fælles retlig definition på ekstremisme. Den Europæiske Unions grundrettigheder som ytringsfrihed og religionsfrihed, foruden værdighed og lighed for loven ville udgøre den juridiske baggrund for loven. De, der overtræder lovens rammer eller understøtter ekstremisme, skal sættes på en fælleseuropæisk advarselsliste. Optagelse på advarselslisten skal reguleres ved lov.
Myndigheder skal i højere grad arbejde sammen og udveksle oplysninger med hinanden. Vore myndigheder skal være kædet sammen i effektive netværk på samme måde som de ekstremister, de skal bekæmpe. Et vigtigt tiltag er en fælles EU-advarselsliste, der indeholder navnene på personer og organisationer med ekstremistisk baggrund.
Krav om økonomisk åbenhed og transparens: Organisationer, der mistænkes for ekstremisme, skal offentliggøre alle pengestrømme på over 100.000 euro per år og dokumentere, hvor pengene kommer fra. På denne måde kan vi på effektiv vis stoppe finansieringen af ekstremisme og terrorisme udefra.
Der skal gælde en udvidet pligt til offentliggørelse også for alle sådanne organisationers informationskanaler og medier. Dertil hører fx trykte medier som aviser, brochurer og flyveblade, foruden hjemmesider og sider på sociale netværk som Facebook. Det må fremlægges helt tydeligt, hvor informationerne stammer fra, og hvem der finansierer dem. På den måde kan vi modarbejde fake news og ekstremistisk propaganda. De, der nøler, forsinker behandlingen eller ikke vil arbejde på en transparent måde, kan optages på den europæiske advarselsliste.
Personer, der har lidt skade pga. ekstremisme, skal kunne kræve erstatning herfor. Gennem en omvendt bevisførelse skal ofrene have lettere ved at gøre deres krav gældende hurtigt og ukompliceret for en domstol. Udover skadeserstatning for skader pga. ekstremisme kræver vi høje bøder: Enten 20 millioner euro eller ti gange det beløb, der er brugt på ekstremisme.
Et europæisk kvalitetsstempel (fx for moderate religiøse foreninger) skal gøre det tydeligt, hvilke virksomheder og organisationer der afviser ekstremisme og har truffet forholdsregler for at udelukke enhver form for understøttelse af ekstremisme. Og tilsvarende omvendt, hvor en sådan fare måtte bestå.